http://www.franekerstadsschoon.nl/

It bestjoer fan de Stichting Franeker Stadsschoon

Meindert van der Weerd   foarsitter

Siep Torenbeek  ponghâlder

Lia van der Kolk-Hoeben sekretariaat

Gerda Wentink

Foar ynformaasje kinne jo kontakt opnimme

franekerstadsschoon@ziggo.nl

Kontakt

Aginda

Doelstelling

Nijs

Hiemside

Betingsten foar oanfreegjen

FR Agenda

<

>

Fr Argyf

Argyf