http://www.franekerstadsschoon.nl/

Utfierde Projekten

Fan

“Franeker Stadsschoon”

Kontakt

Aginda

Doelstelling

Nijs

Hiemside

Betingsten foar oanfreegjen

FR Doelstelling

<

>

FR Aanvragen van bijdrage

Nije Projekten Franeker Stadsschoon:

Argyf

Theekoepel Harnserdyk 80, Frjentsjer

De oanfraach giet om in bydrage yn de kosten fan it opknappen fan de theekoepel op boppeneamd adres.  Under de wensige betingsten wurdt in bedrach tasein.

In tige slagge restauraasje