http://www.franekerstadsschoon.nl/

Doelstelling

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Doelstellingen Franeker Stadsschoon:

a. Het maken of (mee-)financieren van een inventarisatie van de gebreken van een of meer gelijksoortige objecten, teneinde hiervoor beter inzicht in de restauratiekosten te verkrijgen en derhalve (mee-) financiering door derden te bevorderen;

b. Het maken of (mee-)financieren van een schetsplan en/of een globale kostenberekening van een te restaureren object teneinde de uitvoering te bevorderen;

c. Het bijdragen in de kosten van herstel of noodzakelijke vernieuwing van een onderdeel van een object van algemeen belang;

d. Het bijdragen in de kosten van een historisch verantwoorde verfraaiing of verbetering van een restauratieplan, die anders achterwege zou blijven;

e. Het bij gelegenheid uitreiken van een prijs aan degene die een waardeerbare restauratie in het kader van een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft uitgevoerd / laten uitvoeren.

f. Het stimuleren en / of bijdragen in de kosten van studies en onderzoeken naar historische zaken m.b.t. monumentale objecten;

g. Uitgeven van publicaties naar aanleiding van dergelijke studies en onderzoeken, of bijdragen in de kosten daarvan.

h. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met de in de Statuten genoemde doelstellingen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon  d.d. 6 september 2011

Aanvragen subsidie

Contact

Agenda

Nijs

Doelstelling

Home

Aanvragen voor bijdrage

>

<

Startpagina
NL Nieuws

Archief